HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT & CTSV

______________

Số:02/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v thu minh chứng thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 đối với sinh viên

 

Căn cứ Công văn số 1820/BHXH-QLT ngày 25/07/2017 của Bảo hiểm Thành phố
Hà Nội về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018;

Để triển khai công tác BHYT năm 2018, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo cho những sinh viên đã có thẻ BHYT theo hộ gia đình hoặc được cấp thẻ BHYT diện chính sách ưu đãi năm 2018 phải nộp minh chứng tại Văn phòng Khoa từ ngày 10/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018. Minh chứng bao gồm:

-    Bản photo (không cần công chứng) thẻ BHYT hoặc giấy xác nhận được cấp thẻ BHYT (của cơ quan nhà nước hoặc bảo hiểm nơi đăng ký) có giá trị trong năm 2018.

-    Bản photo thẻ sinh viên

Lưu ý: Các trường hợp nộp minh chứng thẻ BHYT giả hoặc tự ý sửa đổi thông tin thẻ BHYT cũ, nếu bị cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hiện sẽ bị kỷ luật theo quy định.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho các lớp sinh viên và thu minh chứng thẻ BHYT, tổng hợp theo mẫu và gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 05/02/2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 Nhà hành chính.

 

Nơi nhận:

-Các Khoa; Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV.

TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải