BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 1176 /HVN-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________


Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016 


THÔNG BÁO

V/v thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

Căn cứ Công văn số 168a/CV-BHXH ngày 25/7/2016 của Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm về việc thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016 – 2017;

Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên cao học về chủ trương thu BHYT bắt buộc đối với sinh viên, học viên cao học năm học 2016 – 2017,  quy trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế:

Sinh viên, học viên cao học hiện đang học tập tại Học viện đều phải tham gia BHYT bắt buộc theo Luật định, trừ đối tượng đã mua hoặc được cấp thẻ BHYT đối tượng chính sách. Việc thực hiện mua BHYT bắt buộc của sinh viên là cơ sở để đánh giá phân loại sinh viên, học viên chấp hành các quy định của Nhà nước, các quy định của Học viện trong từng học kỳ, năm học.

2. Mức đóng:

Năm học 2016 – 2017 sinh viên, học viên đóng BHYT từ thời điểm liền kề sau ngày thẻ BHYT năm học 2015 – 2016 hết giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2017. Mức đóng BHYT cụ thể như sau:

2.1. Đối với sinh viên K57 (hệ 5 năm), K58, K59, K60 và Cao đẳng K6, K7, học viên cao học K24, K25 sẽ tham gia đóng BHYT từ thời điểm liền kề sau ngày thẻ cũ hết giá trị sử dụng đến 31/12/2017. Mức đóng:

= Mức lương cơ sở (1.210.000 VNĐ/tháng)  x 4.5% x số tháng tham gia x 70% (nhà nước hỗ trợ 30%)

Cụ thể là: 1.210.000đ x 4,5% x 12 tháng x 70% = 457.380 đồng

                 1.210.000đ x 4,5% x 15 tháng x 70% = 571.725 đồng

Thẻ 2016 có giá trị sử dụng đến

Thời hạn sử dụng thẻ

năm học 2016 – 2017

Mức đóng

(đồng)

30/9/2016

15 tháng từ 01/10/2016 đến 31/12/2017

571.725

31/12/2016

12 tháng từ 01/01/2017 đến 31/12/2017

457.380

2.2. Đối với sinh viên khóa cũ còn học và chưa hết thời gian đào tạo tại Học viện sẽ tham gia đóng BHYT từ thời điểm liền kề sau ngày thẻ cũ hết giá trị sử dụng đến 30/9/2017.

3. Minh chứng đã có thẻ BHYT: Những sinh viên, học viên thuộc các đối tượng người nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, Quân đội, Công an… đã được cấp thẻ BHYT yêu cầu minh chứng bao gồm: 01 bản sao thẻ BHYT hoặc giấy xác nhận đã mua thẻ BHYT + 01 bản sao thẻ sinh viên nộp về Văn phòng Khoa từ ngày 22/8/2016 ngày 05/9/2016.

Các Khoa lập danh sách sinh viên theo mẫu (đính kèm) kèm theo minh chứng gửi về Ban CTCT & CTSV (P105 - KTX A1) trước ngày 07/9/2016.      

4. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của sinh viên, học viên mở tại NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Cách thức nộp tiền BHYT vào tài khoản cá nhân của sinh viên, học viên, thực hiện như đóng tiền học phí hàng kỳ vào tài khoản.

5. Thời gian thu tiền:

- Từ ngày 08/9/2016 đến 15/9/2016 đối với sinh viên chưa đóng BHYT bắt buộc năm trước và sinh viên sở hữu thẻ BHYT có hạn đến ngày 30/09/2016.

- Từ ngày 15/11/2015 đến 05/12/2016 đối với thẻ BHYT có hạn đến ngày 31/12/2016.

6. Ban Tài chính và Kế toán phối hợp với Ban CTCT & CTSV nộp tiền về BHXH huyện Gia Lâm; Ban CTCT & CTSV nhận thẻ BHYT từ BHXH huyện Gia Lâm và phối hợp với các Khoa trả thẻ  BHYT cho sinh viên, học viên theo đúng quy định.

Ban Giám đốc yêu cầu Ban Chủ nhiệm các Khoa, Ban cán sự các lớp thông báo đến từng sinh viên, học viên cao học nghiêm chỉnh thực hiện việc đóng BHYT bắt buộc theo đúng thời gian quy định nêu trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần được giải đáp, xin liên hệ:

CV. Trần Minh Đức, ĐT: 093.200.1000 - Email: tranminhducneu@gmail.com

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;Ban QLĐT

-Lưu VPHV, CTCT&CTSV, TMDUC (20)

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS Phạm Văn Cường