CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG................................................. Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 29.01.1986........................ Nơi sinh: Hưng Yên

Quê quán: Đông Ninh, Khóai Châu, Hưng Yên.......................... Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ ......................... Năm 2011................... Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:...................................................... Năm bổ nhiệm: ...................

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên, phó bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Hóa học – Khoa Môi trường

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0438765663       NR: 0436750182    DĐ: 0989291286

Fax: ................................ E-mail: lehuongmaket@gmail.com

Số CMND: 033186000053 Ngày cấp: 10.05.2014                     Nơi cấp: Hà Nội

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành học: Hóa học

Nước đào tạo: Việt Nam                Năm tốt nghiệp: 2008

Bằng đại học 2: ...........................................................................  Năm tốt nghiệp: .....................

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Hóa học vô cơ            Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo:  Đại học sư phạm Hà Nội

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Vật liệu điện tử            Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: Viện Khoa học vật liệu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tên luận án: Nghiên cứu quy trình chế tạo và đánh giá hiệu quả tác động của hệ nano đa chức năng (polymer-drug-Fe3O4-folate) lên tế bào ung thư

3. Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: B2

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009-nay

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giảng viên, phó bộ môn (từ 5.2015)

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hỗn hợp Fe3O4 /Al(OH)3/Chitosan cấu trúc nano và ứng dụng hấp phụ ion Co2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+ và Cu2+ trong xử lí môi trường nước.

2011-2012

Cấp trường trọng điểm

Thư kí đề tài

2

Chế tạo vật liệu nano tổ hợp graphen oxit/sắt từ oxit (GO/Fe3O4) và sử dụng trong xử lí nước thải chứa chất màu hữu cơ

2017

Cấp học viện

Chủ nhiệm đề tài

3

Tổng hợp hạt nano sắt bằng dịch chiết lá chè xanh để xử lí một số chất ô nhiễm trong nước

2017

Cấp học viện

Thư kí đề tài

4

Nghiên cứu chế tạo các hệ dẫn thuốc cấu trúc nano đa chức năng từ-huỳnh quang dùng trong chẩn đoán và điều trị ung thư

2016-2019

Nafosted

Nghiên cứu sinh

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

 

 

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng, động học và khả năng hấp phụ ion Cd2+ của vật liệu hỗn hợp

Chitosan/Fe3O4/Al(OH)3

kích thước nano

2011

Tạp chí Khoa học đất

N037

 

2

Fe3O4/OCMCS/Curcumin-based Nano-Drug System for Chemotherapy and Fluorescence Imaging in HT29 Cancer Cell Line

2011

Chemistry Letters 40, 11.

 

3

Preparation and anticancer activity of polymer-encapsulated

curcumin nanoparticles

2012

Advances in natural

sciences: Nanoscience

and nanotechnology, 3

 

4

Tổng hợp, đặc trưng và khả năng hấp phụ ion kim loại nặng của vật liệu lai

chitosan/Fe3O4/Al(OH)3

2012

Tạp chí Hóa học, Tập

49, 3A

 

5

Chitosan and O-carboxymethyl

chitosan modified Fe3O4 for hyperthermic treatment

2012

Advance in Natural Science: Nanoscience & Nanotechnollogy

6

Folate attached, curcumin loaded Fe3O4 nanoparticles: A novel multifunctional drug delivery system for cancer treatment

2016

Material Chemistry and Physic, 172 (2016) doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2015.12.065

7

Characteristics and Cytotoxicity of Folate-modified Curcumin-Loaded PLA-PEG Micellar Nano Systems with various PLA:PEG ratios

2016

International Journal of Pharmaceutics, 507 (1–2): 32–40. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.05.003.

8

Inhibition effect of engineered silver nanoparticles to bloom forming cyanobacteria

2016

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7, 035018

9

Magnetic inductive heating of organs of mouse models treated by copolymer coated Fe3O4 nanoparticles

2017

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 8 025013

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3  năm 2018

Xác nhận của cơ quan

Người khai ký tên

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hương