HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
______________________

Số: 18/ TB- KHCN
V/v: đề xuất danh mục dự án KNTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________ 

Hà Nội, Ngày 10 tháng 04 năm 2018

 

 
 
Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị.Thực hiện công văn số 164/KN- KHTC ngày 03/04/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất danh mục dự án khuyến nông trung ương năm 2019. Ban Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, đề xuất năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
        Thời hạnTrước ngày 20/04/2018.
        Nơi nhận: Phòng 220 - Ban Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và pqlkh@vnua.edu.vn;
        Điện thoại hỗ trợ: 0462.617757; 0462617532;
       Các tài liệu đi kèm:
Công văn số 164/KN- KHTC, ngày 03/04/2018
 

Nơi nhận:
-Như trên
- Lưu: VT, KHCN(03)
TRƯỞNG BAN KH&CN
(Đã ký)Lê Huỳnh Thanh Phương