BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số : 54/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày14 tháng01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v xác nhận thu nhập, số thuế thu nhập cá nhân năm 2021

                                                                                             

               Kính gửi :    Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Học viện

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế (Luật số 38/2019/QH14) và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Nghị định 126) về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thuộc đối tượng phải kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý. Cho nên, hình thức nộp thuế cũng phải thực hiện theo quý. Do vậy, Học viện thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) như sau:

  1. Xác nhận thu nhập, số thuế TNCN năm 2021

Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) gửi “Phiếu thu nhập - Tính thuế năm 2021” của tất cả CB, VC (gồm CB, VC có phát sinh và không phát sinh thuế TNCN), qua địa chỉ Email dùng để gửi thông tin lương, thu nhập (Ban TCKT đã thông báo).

Trên mỗi “Phiếu thu nhập  -  Tính thuế năm 2021” sẽ thể hiện chi tiết cho từng khoản thu nhập phát sinh được tổng hợp từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Ban TCKT đề nghị CB, VC kiểm tra lại thông tin thu nhập của mình và gửi thông tin phản hồi về Ban TCKT (nếu có điều chỉnh hoặc sai sót).

Trên “Phiếu thu nhập  -  Tính thuế năm 2021”, chưa cập nhật số thuế TNCN đã nộp của năm 2021, Ban TCKT thông báo số thuế đã nộp cùng thông báo quyết toán thuế năm.

Thời gian nhận thông tin phản hồi từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 21/01/2022, tại Ban TCKT (Bàn số 1) hoặc tại địa chỉ Email nttdung@vnua.edu.vn và pvhung@vnua.edu.vn. Sau thời gian trên, Ban TCKT sẽ thực hiện quyết toán thuế TNCN Quý IV với Cục thuế Thành phố Hà Nội (mọi sự điều chỉnh thông tin thu nhập sau ngày này đều không được chấp nhận).

  1. Hình thức thu thuế thu nhập cá nhân năm 2021.

Số thuế TNCN phải nộp của CB, VC được tính cộng dồn trên phần thu nhập từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Thực hiện thu trên số thuế còn phải nộp (tổng số thuế phải nộp – số thuế đã nộp).

Hình thức thu thuế TNCN năm 2021 (số thuế còn phải nộp) sẽ thông báo trong thông báo quyết toán thuế năm.

Đề nghị Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể CB, VC và triển khai thực hiện trong đơn vị theo đúng quy định pháp luật về thuế TNCN để Ban TCKT có đủ thời gian quyết toán thuế TNCN quý IV và cả năm 2021 với Cục Thuế TP Hà Nội theo quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

(Đã ký)