\r\n  THÔNG BÁO
\r\n

\r\n

\r\n V/v  trả thẻ ATM mới của CBCNV

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n             Toàn bộ số thẻ ATM của CBCNV xin đổi thẻ mới đã hoàn thành. Phòng Tài chính – Kế toán trả thẻ cho CBCNV theo từng đơn vị. Các đơn vị cử đại diện đến phòng Tài chính – Kế toán nhận thẻ cho CBCNV trong đơn vị mình (mỗi Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện chỉ cử một cán bộ đại diện nhận thẻ). Để đảm bảo an toàn thẻ của CBCNV, các đơn vị trả thẻ trực tiếp cho từng CBCNV và CBCNV phải ký nhận thẻ.

\r\n

\r\n Địa điểm nhận thẻ tại phòng Tài chính – Kế toán (phòng  111) – Tầng 1 - Nhà Hành chính (liên hệ Nguyễn Thị Thuỳ Dung).  

\r\n

\r\n             Khi nhận được thẻ, CBCNV kích hoạt thẻ mới để sử dụng. CBCNV nhập mã pin của ngân hàng cấp để kích hoạt thẻ sau đó đổi mật khẩu cá nhân. Thẻ ATM đã hết hạn sử dụng sẽ không thực hiện giao dịch rút tiền. CBCNV dùng thẻ ATM đã hết hạn sử dụng để rút tiền thẻ sẽ bị nuốt.

\r\n

\r\n Phần lớn thẻ ATM của CBCNV hết hạn sử dụng vào tháng 04/2011. Đề nghị các đơn vị cử người đến phòng Tài chính – Kế toán nhận thẻ ATM để kịp thời cấp thẻ cho CBCNV thực hiện giao dịch. 

\r\n

\r\n              

\r\n

\r\n       

\r\n

\r\n                                                    TL.  HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Nơi nhận                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

\r\n

\r\n - Các Đơn vị trong Trường;       

\r\n

\r\n - Lưu P. TC-KT.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n                                                            Ths. Ngô Văn Trạm

\r\n