\r\n  Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường tổ chức Lớp Bồi dưỡng “Kỹ năng Thuyết trình và Kỹ năng Làm việc theo nhóm”

\r\n

\r\n  Nhằm trang bị cho sinh viên Kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên, được sự đồng ý của Ban giám hiệu, Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường tổ chức Lớp Bồi dưỡng “Kỹ năng Thuyết trình và Kỹ năng Làm việc theo nhóm”  do TS VŨ HỮU KIÊN Giảng viên cao cấp Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) - Giám đốc Kỹ thuật Công ty Tư vấn và Phát triển Năng lực tổ chức (C.DOC) trình bày.

\r\n

\r\n             Trung tâm thông báo để Sinh viên các lớp tới dự.

\r\n

\r\n Thời gian: Cả ngày Chủ Nhật ngày 20 tháng 3 năm 2011.

\r\n

\r\n  Buổi sáng từ 7h30 - Buổi chiều từ 13h30.

\r\n

\r\n             Địa điểm: tại Hội trường Giảng đường Trung tâm.

\r\n

\r\n Trung tâm đề nghị Lớp trưởng các lớp thông báo để các bạn sinh viên biết và đến tham dự đúng thời gian, địa điểm trên.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n TS Nguyễn Thị Mai

\r\n