\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n (Lần 2)

\r\n

\r\n Về việc tổchức Hội nghị “Tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên giai đoạn 2006-2010 và định hướng 5 năm 2011 - 2015

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi:Các đơn vị trong trường

\r\n

\r\n               Căn cứ vào kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ chung của Nhà trường, Ban giám hiệu giao nhiệm vụ cho Phòng KHCN&HTQT phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường triển khai tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 20 “Tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên giai đoạn 2006-2010 và định hướng 5 năm 2011 - 2015

\r\n

\r\n               1- Thời gian:

\r\n

\r\n                - Tổ chức tại các khoa từ ngày 1-5/10/2011

\r\n

\r\n                - Hội nghị Tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên giai đoạn 2006-2010 và định hướng 5 năm 2011 - 2015

\r\n

\r\n               2-Đối tượng tham gia:Các đoàn viên, sinh viên của trường thuộc hệ chính quy có công trình nghiên cứu khoa học.

\r\n

\r\n               3 - Nội dung:

\r\n

\r\n * Hội nghị cấp Khoa

\r\n

\r\n               Ban chủ nhiệm khoa chỉ đạo chi đoàn tổ chức hội nghị SVNCKH của khoa trong khoảng từ ngày 1- 5/10/2011.

\r\n

\r\n               - Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 2006-2011 và định hướng 5 năm 2011-2015 của khoa (mẫu 1)

\r\n

\r\n               -Báo cáo khoa học của sinh viên (mẫu 2)

\r\n

\r\n               -Khen thưởng: Cơ cấu giải thưởng và mức giải thưởng do khoa quyết định

\r\n

\r\n               - Khoa tổng hợp báo cáo kết quả Hội nghị:Thời gian tổ chức hội nghị; số lượng sinh viên tham gia hội nghị; số công trình nghiên cứu của sinh viên tham dự hội nghị; số sinh viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; số công trình đạt giải và 02 công trình tiêu biểu về phòng KHCN&HTQTtrước ngày 6 tháng 10 năm 2011.

\r\n

\r\n               - Các hình ảnh sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và hình ảnh tổ chức hội nghị.

\r\n

\r\n  * Hội nghị cấp trường

\r\n

\r\n               - Phòng KHCN&HTQT phối hợp với Đoàn thanh niên trường tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên giai đoạn 2006-2010 và định hướng 5 năm 2011 - 2015”ngày 8 tháng 10 năm 2011 nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập trường.

\r\n

\r\n               - Trưng bày hoạt động NCKH của sinh viên(mỗi khoa 03 poster) và kết quả nghiên cứu của sinh viên

\r\n

\r\n               - Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên giai đoạn 2006-2010 và định hướng 5 năm 2011 -2015

\r\n

\r\n               - Báo cáo tại các tiểu ban thuộc các lĩnh vực:

\r\n

\r\n               Tiểu ban1:Kinh tế - xã hội ( Khoa KT&PTNT; Khoa Kế toán; Khoa LLCT&XH, Khoa Sư phạm&NN)

\r\n

\r\n               Tiểu ban 2: Kỹ thuật (Khoa Nông học, Khoa Công nghệ thực phẩm; Khoa Tài nguyên & Môi trường)

\r\n

\r\n               Tiểu ban 3: Chăn nuôi thú y - CNSH ( Khoa Thú Y, Khoa CN&NTTS, Khoa Công nghệ sinh học)

\r\n

\r\n               Tiểu ban 4: Cơ điện - Công nghệ thông tin (Khoa Cơ điện, Khoa Công nghệ thông tin)

\r\n

\r\n               - Trao giải thưởng:

\r\n

\r\n               + Đơn vị có thành tích hướng dẫn SVCNKH đạt kết quả tốt

\r\n

\r\n                + Sinh viên đạt giải thưởng SVCNKH

\r\n

\r\n                * Kinh phí:

\r\n

\r\n                Các đơn vị lập kế hoạch và lên lịch tổ chức Hội nghị và gửi về phòng KHCN&HTQT chậm nhất vào ngày 25/9/2010 Nhà trường hỗ trợ : 1.500.000 đồng/khoa bao gồm: tài liệu báo cáo, hoa, băng zôn trang trí hội nghị, chè nước(Kinh phí được thanh toánngay sau khi tổ chức hội nghị khoa học)

\r\n

\r\n                 Ban giám hiệu đề nghị các khoa thực hiện nghiêm túc thông báo này.

\r\n

\r\n                - Các đề tài đã được cấp kinh phí SVNCKH năm 2010 bắt buộctham gia báo cáo nếu không báo cáo các sinh viên trong nhóm đó sẽ không được xem xét bất kỳ loại học bổng; chế độ ưu tiên, xét duyệt thi công chức trong trường.

\r\n

\r\n                - Giáo viên hướng dẫn có trách nhiệm giúp đỡ sinh viên nghiên cứu do mình phụ trách và chịu trách nhiệm với nhà trường về kết quả công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.

\r\n

\r\n Lịch tổ chức Hội nghị khoa học tại các Khoa

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Nơi nhận

\r\n

\r\n - Các khoa

\r\n

\r\n - Lưu: VT, KH&QT.

\r\n