\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc tổ chức“Tháng khoa học và công nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội”

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa họcvà công nghệ nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường và xây dựng định hướng, kế hoạch hoạt động KH&CN trong giai đoạn tiếp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội sẽ tổ chức “Tháng khoa học và công nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

\r\n

\r\n Thời gian:

\r\n

\r\n 1. Tổ chức tại các khoa, viện, trung tâm thuộc Trườngtừ ngày12/9 -29/9/2011

\r\n

\r\n 2. Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập Trường: 10/10/2011

\r\n

\r\n Địa điểm:Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

\r\n

\r\n Nội dung chính của tháng KH&CN:

\r\n

\r\n 1. Các đơn vị: Tổ chức hội nghị khoa học công nghệ

\r\n

\r\n - Đánh giá, tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong giai đoạn 2006-2010 của các đơn vị trong Trường và phương hướng phát triển KH&CN trong giai đoạn 2011 - 2015 của các đơn vị (phụ lụcI)

\r\n

\r\n - Báo cáo chuyên đề các kết quả nghiên cứu và thành tựu điển hình về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị.

\r\n

\r\n - Trưng bày các sản phẩm KH&CN, video, poster về hoạt động KH&CN của các đơn vị.

\r\n

\r\n 2.Nhà trường:Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa hc công nghệ giai đoạn 2006 - 2010

\r\n

\r\n - Tổng kết hoạt động KH&CN Trường Đại học Nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 và xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển KH&CN của Trường giai đoạn 2011-2015 (Phụ lục II).

\r\n

\r\n - Báo cáo điển hình (3-4 báo cáo nổi bật trong thời gian qua).

\r\n

\r\n - Khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động khoa học và công nghệ cho Nhà trường; Khen thưởng cấp Bộ, tỉnh, thành phố và cấp Trường (có thông báo kèm theo) cho Nhà trường, các đơn vị, các thầy/ cô, các nhà quản lýcó thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010.

\r\n

\r\n - Trưng bày các sản phẩm KH&CN, video, poster về hoạt động KHCN của các đơn vịtrong Trường (có thông báo kèm theo).

\r\n

\r\n Để tháng khoa học và công nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường đạt kết quả cao. Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học tại các đơn vị gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước ngày 12/9/2011.

\r\n

\r\n Các đơn vị sau khi tổ chức hội nghị khoa học tại các đơn vị đề nghị nộp báo cáo kết quả hội nghị, báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010 của đơn vị, đề cử các báo cáo điển hình; các hình ảnh và Video về hoạt động KHCN của các đơn vị về Phòng KHCN&HTQT trước ngày 01/10/2011.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Địa chỉ liên hệ:

\r\n

\r\n Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

\r\n

\r\n Điện thoại: (04)62.617.532hoặc (04)38.276.439.

\r\n

\r\n Email: pqlkh@hua.edu.vn.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Kế hoạch tổ chức tháng Khoa học và Công nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường

\r\n

\r\n   

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu: VT, KH&QT;

\r\n
\r\n

\r\n              KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh

\r\n