\r\n  Trong kỳ I năm học 2010 – 2011, Nhà trường đã thực hiện thu tiền học phí của Khoa Nông học và Khoa Kế toán & QTKD khóa 54 qua Tài khoản cá nhân. Trong Kỳ II năm học 2010 – 2011, việc thu tiền học phí qua tài khoản, Nhà trường sẽ tiến hành thu mở rộng thêm Khoa Tài nguyên & Môi trường, Khoa Kinh tế & PTNT, Khoa Nông học, Khoa Kế toán & QTKD thuộc khoá 54 và 55.

\r\n

\r\n   Tất cả sinh viên khóa 54 và 55 thuộc bốn khoa Khoa Tài nguyên & Môi trường, Khoa Kinh tế & PTNT, Khoa Kế toán & QTKD, Khoa Nông học cần làm các thủ tục sau:

\r\n

\r\n Trong khoảng thời gian từ ngày 16/03/2011 đến 31/03/2011, sinh viên chuyển tiền vào Tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Vietinbank để Nhà trường thực hiện thu tiền học phí của sinh viên (đối với sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí cần Biên lai thu tiền để thanh toán học phí tại địa phương, sinh viên nộp tiền mặt tại phòng Tài chính  – Kế toán – Phòng 111 – Tầng1 – Nhà Hành chính).

\r\n

\r\n Nhà trường thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí trong kỳ vào một lần duy nhất. Điều kiện để nộp tiền học phí qua Tài khoản là trong Tài khoản của sinh viên phải có số tiền như sau:

\r\n

\r\n         Số tiền trong tài khoản = Tổng số học phí đăng ký trong kỳ + 50.000 đồng

\r\n

\r\n        Trong đó:

\r\n

\r\n Tổng số học phí ĐK trong kỳ  = Tổng số tín chỉ từng môn học  x  Mức học phí tương ứng với môn học đó

\r\n

\r\n  (Mức học phí từng môn học áp dụng theo Thông báo số 55/NNH-TCKT ngày 18/08/2010 về việc Quy định mức học phí, lệ phí  áp dụng trong năm 2010-2011) 

\r\n

\r\n             50.000 đồng là số dư tài khoản

\r\n

\r\n Cách thức để sinh viên hoặc người nhà sinh viên thực hiện giao dịch nộp tiền vào Tài khoản mở tại Vietinbank có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank, hoặc giao dịch với các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank….

\r\n

\r\n Đề nghị Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh, Khoa Nông học, Khoa Tài nguyên & Môi trường, Khoa Kinh tế & PTNT truyền đạt nội dung, lịch biểu trong thông báo này tới toàn thể sinh viên khoá 54, 55 để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Nhà trường.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận

\r\n

\r\n - Khoa Kế toán & QTKD;   

\r\n

\r\n - Khoa Nông học;

\r\n

\r\n - Khoa Tài nguyên & MT

\r\n

\r\n - Khoa KT & PTNT

\r\n

\r\n - P. TC-KT. 

\r\n
\r\n

\r\n TL.  HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Ths. Ngô Văn Trạm

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n