HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 03/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 6 năm 2022

 

Công văn 164/BHXH-GL của Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021-2022;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bổ sung đối với sinh viên đang theo học tại Học viện như sau:

1. Đối tượng tham gia

Sinh viên K65 trở về trước có thẻ BHYT đã hết hạn hoặc có hạn thẻ đến ngày 30/6/2022.

2. Mức tiền tham gia

-    Mức đóng 281.610 đồng/sinh viên với thời hạn sử dụng thẻ từ 01/07/2022 - 31/12/2022.

-    Số tiền được tính theo công thức: (1.490.000 x 4,5% x 70% x 6 tháng tham gia).

-    Mức phí trên đã nước nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện học sinh, sinh viên.

4. Hình thức tham gia: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

5. Thời gian thu tiền: Từ ngày 27/6/2021 đến hết ngày 01/7/2021.

Ghi chú:

- Sinh viên tham gia BHYT vẫn sử dụng thẻ giấy cũ đã được Học viện cấp.

- Sinh viên cài đặt BHYT điện tử thông qua app VssID vào đăng ký tài khoản với mã BHXH (tra cứu trên app VssID hoặc website BHXH tại link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx). Thẻ BHYT điện tử được sử dụng tương đương giấy khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện.

- Các trường hợp bị mất, hoặc rách, mờ thẻ BHYT, sinh viên đề nghị cấp lại với BHXH huyện Gia Lâm thông qua Phòng 101 Nhà hành chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 Nhà hành chính (024.6261.7528).

 

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Dương Thành Huân