\r\n  Ban Giám hiệu thống nhất kế hoạch nghỉ Tết âm lịch Tân Mão 2011 như sau:

\r\n

\r\n  Căn cứ công văn số 9529/VPCP-KGVX ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch và Giỗ tổ Hùng Vương năm 2011 đối với cán bộ, công chức, viên chức;

\r\n

\r\n Căn cứ vào theo điều kiện thực tế của Nhà trường,

\r\n

\r\n Ban Giám hiệu thống nhất kế hoạch nghỉ Tết âm lịch Tân Mão 2011 như sau:

\r\n

\r\n 1. Đối với giảng viên và sinh viên:

\r\n

\r\n - Thời gian nghỉ tết bắt đầu ngày 25/1/2011 (tức ngày 22 tháng chạp) đến hết ngày 9/2/2011 (tức ngày 7 tháng giêng).

\r\n

\r\n 2. Đối với cán bộ khối hành chính:

\r\n

\r\n -  Đi làm ngày thứ bảy và chủ nhật ngày 29 và 30 tháng 01 năm 2011 (tức ngày 26, 27 tháng chạp năm Canh Dần) để nghỉ ngày thứ hai 31 tháng 01 năm 2011 (tức ngày 28 tháng chạp năm Canh Dần) và ngày 01 tháng 2 năm 2011 (tức ngày 29 tháng chạp năm Canh Dần).

\r\n

\r\n - Thời gian nghỉ tết 31/1/2011 (tức ngày 28 tháng chạp) đến hết ngày 8/2/2011 (tức ngày 6 tháng giêng).

\r\n

\r\n 3. Các đơn vị chức năng bố trí người trực để đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ tết.

\r\n

\r\n             Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể CBVC, sinh viên để tổ chức thực hiện.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các đơn vị trong trường;

\r\n

\r\n - Lưu VTHC.

\r\n
\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n PGS.TS.Trần Đức Viên

\r\n