\r\n          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n              

\r\n

\r\n                 Số :  1158 /NNH-ĐTĐH                                           Hà Nội, ngày 08  tháng  11 năm 2011

\r\n

\r\n         

\r\n

\r\n            

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc Kiểm tra tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Theo Kế hoạch, ngày 20/11/2011 Nhà trường  tổ chức kiểm tra tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC cho sinh viên các lớp khoá 56, Hiệu trưởng  thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi như sau:

\r\n

\r\n 1- Đối tượng dự kiểm tra: Tất cả sinh viên bậc Đại học các lớp khoá 56 (Trừ Sinh viên Lớp Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến  và lớp Khoa học Cây trồng tiên tiến).

\r\n

\r\n 2- Thời gian : ngày 20 tháng 11 năm 2011 (4 ca). Lịch thi cụ thể như sau:

\r\n

\r\n Ca 1:  Từ 6 giờ 45 đến  9 giờ 00;

\r\n

\r\n Ca 2:  Từ 9 giờ 10 đến 11 giờ 30;

\r\n

\r\n Ca 3:  Từ 12 giờ 50 đến 15 giờ 00;

\r\n

\r\n Ca 4:  Từ 15 giờ 15 đến 17 giờ 30.

\r\n

\r\n Danh sách sinh viên dự thi: thông báo trên web của Trường và phòng Đào tạo đại học.

\r\n

\r\n Khi vào phòng thi Sinh viên phải xuất trình Thẻ SV hoặc Chứng minh nhân dân.

\r\n

\r\n 3- Địa điểm: tại Giảng đường Nguyễn Đăng và Giảng đường khoa Thú y.

\r\n

\r\n             Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, Lớp trưởng các lớp khoá 56 thông báo nội dung trên đến tất cả Sinh viên của Lớp biết và đến dự thi đúng thời gian, địa điểm quy định.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n   Phó Hiệu trưởng

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                        

\r\n

\r\n -    Các Khoa, TT;                                                                                          Đã ký: PGS TS Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n -    Lưu VTHC, P.ĐTĐH.  

\r\n

\r\n