\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v hướng dẫn sinh viên K56 đăng ký học phần

\r\n

\r\n              Theo quy định của Nhà trường, từ học kỳ 2 năm học 2011 -  2012 sinh viên khóa 56 tự lập kế hoạch học tập và đăng ký vào các lớp học phần trên Website http://daotao.hua.edu.vn. Để giúp sinh viên K56 có kỹ năng thực hiện việc đăng ký các học phần, Phòng Đào tạo ĐH tổ chức giới thiệu về Website http://daotao.hua.edu.vn,  hướng dẫn sinh viên K56 trong việc đăng ký vào các lớp học phần trên Website trên.

\r\n

\r\n             Thành phần tham dự: Ban cán sự, Ban chấp hành chi  đoàn và các bạn sinh viên quan tâm của các lớp sinh viên khóa 56.   

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  Thời gian

\r\n
\r\n

\r\n Ngày

\r\n
\r\n

\r\n Địa điểm

\r\n
\r\n

\r\n Từ 17h45’

\r\n
\r\n

\r\n 16/11/2011

\r\n
\r\n

\r\n Hội trường giảng đường trung tâm (TT207)

\r\n
\r\n

\r\n              Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các lớp sinh viên K56 thực hiện đúng theo thông báo này.