\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc hướng dẫn khen thưởng cấp Trường tập thể và cá nhân có thành tích

\r\n

\r\n xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n
\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi: Thủ trưởng các khoa, viện, trung tâm

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nhân dịp kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Trường và tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ giai đoạn 2006-2010, Ban giám hiệu nhà Trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về việc hướng dẫn khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010 như sau:

\r\n

\r\n I. Hình thức khen thưởng

\r\n

\r\n Tặng giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010.

\r\n

\r\n II. Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng

\r\n

\r\n a. Tập thể

\r\n

\r\n 1. Thực hiện tốt các quy định về quản lý hoạt động KH&CN (có báo cáo tổng kết, báo cáo xây dựng kế hoạch KH&CN, báo cáo đánh giá lĩnh vực công tác hàng năm đúng hạn). Tính đến tháng 08/2011, không có vi phạm, không còn tồn đọng, quá hạn đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN.

\r\n

\r\n 2. Có ít nhất 5 sản phẩm hoặc công trình khoa học, công nghệ có giá trị phục vụ ngành và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước giai đoạn 2006-2010, được trưng bày tại triển lãm, hoặc có chứng nhận của cơ sở áp dụng (kèm minh chứng).

\r\n

\r\n b. Cá nhân

\r\n

\r\n 1. Thực hiện tốt các quy định về quản lý hoạt động KH&CN của Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo (có đề xuất, báo cáo đánh giá tiến độ, nghiệm thu đúng hạn).

\r\n

\r\n 2. Là chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài/nhiệm vụ KH&CN từ cấp Trưởng trở lên được nghiệm thu đánh giá xếp loại tốt (kèm minh chứng).

\r\n

\r\n 3. Có ít nhất 2 bài báo đăng trong tạp chí khoa học của Trường hoặc các tạp chí có uy tín trong nước (kèm minh chứng).

\r\n

\r\n III. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng

\r\n

\r\n 1. Công văn đề nghị xét khen thưởng của đơn vị.

\r\n

\r\n 2. Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng.

\r\n

\r\n 3. Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (2 bản).

\r\n

\r\n 4. Bản tóm tắt thành tích của các cá nhân, bản tóm tắt thành tích của các tập thể.

\r\n

\r\n 5. Hồ sơ tập thể, hồ sơ cá nhân (2 bộ). Hồ sơ của tập thể, hồ sơ cá nhân gồm:

\r\n

\r\n + Bản khai thành tích (phụ lục 1, phụ lục 2).

\r\n

\r\n + Các minh chứng theo các tiêu chuẩn đã quy định.

\r\n

\r\n Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng các tập thể, cá nhân của đơn vị xin gửi về Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trước ngày 15/9/2011.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu: VT, KH&QT;

\r\n
\r\n

\r\n KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh

\r\n
\r\n