\r\n Nhằm đáp ứng nguyện vọng của sinh viên muốn học cùng lúc 2 chương trình; Căn cứ Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 1095/QĐ-NNH ngày 14/8/2009 có sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 1175/ QĐ-NNH ngày 22/7/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nông nghịêp Hà Nội thông báo về việc Đăng ký học cùng lúc 2 chương trình như sau:

\r\n

\r\n             1/ Ngành đào tạo: tất cả các ngành hiện đang đào tạo tại Trường.

\r\n

\r\n             2/ Hệ đào tạo: chính quy và không chính quy (vừa làm vừa học).

\r\n

\r\n             3/ Đối tượng tuyển sinh: là sinh viên hệ chính quy của Trường đã có ít nhất kết quả học tập của hai học kỳ và có học lực trung bình (đạt 2 đ / thang điểm 4) trở lên ở chương trình thứ 1 (tính đến ngày đăng ký học chương trình 2).

\r\n

\r\n             4/ Quyền lợi, nghĩa vụ khi học chương trình 2:

\r\n

\r\n - Các vấn đề có liên quan khi học chương trình 2 được quy định tại Quy chế dạy và học đại học ban hành theo quyết định số 1095/QĐ-NNH ngày 14/8/2009 nêu trên (chủ yếu tại điều 17).

\r\n

\r\n - Căn cứ kết quả học tập ở chương trình thứ  1 để xét học bổng khuyến khích.

\r\n

\r\n - Không được miễn giảm học phí tất cả các môn học (kể cả các đối tượng được ưu tiên trong đào tạo).

\r\n

\r\n 5/ Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo:       

\r\n

\r\n - Các sinh viên nếu có nhu cầu học cùng lúc 2 chương trình (hoặc học để lấy chứng chỉ) đều phải làm đơn đăng ký theo mẫu (mẫu nhận tại bàn 1, phòng Đào tạo ĐH) và nộp về phòng Đào tạo ĐH trước ngày 30 / 4 và 15 / 11 hàng năm.

\r\n

\r\n             - Căn cứ quy định về tuyển sinh, Nhà trường xét duyệt đơn và quyết định đồng ý cho sinh viên học chương trình 2 trước ngày 15 / 5 và 01  / 12 hàng năm.

\r\n

\r\n             - Sinh viên được phép học chương trình 2 (hoặc học để lấy chứng chỉ), đăng ký môn học trước ngày 01 / 6  và 15 / 12 hàng năm.

\r\n

\r\n             - Sinh viên học theo hệ đào tạo nào được cấp văn bằng theo hệ đào tạo ấy.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Ban chủ nhiệm các Khoa

\r\n

\r\n - Lưu  ĐTĐH, VTHC.

\r\n
\r\n

\r\n KT/HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n P.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n

\r\n PGS.TS Đinh Văn Chỉnh

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n