\r\n

\r\n Theo tinh thần cuộc họp ngày 05/04/2011 của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2010 – 2011, phòng CTCT và CTSV thông báo công khai điểm rèn luyện của từng sinh viên (có văn bản đính kèm).

\r\n

\r\n Sinh viên có thắc mắc, đính chính đề nghị phản hồi về Trợ lý tổ chức của Khoa mình từ ngày 05/04/2011 đến ngày 13/04/2011.

\r\n

\r\n Trợ lý tổ chức các Khoa đính chính lại thông tin của sinh viên (nếu có) và gửi về Hội đồng thông qua Phòng CTCT và CTSV trước ngày 13/04/2011. Nếu không có thay đổi gì, Phòng CTCT và CTSV sẽ trình BGH ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2010 – 2011.

\r\n

\r\n Đề nghị Ban chủ nhiệm, Trợ lý tổ chức các Khoa thông báo rộng rãi cho sinh viên biết và thực hiện theo đúng thời gian quy định.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n