BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Số : 25/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý II năm 2019

cho công chức, viên chức và người lao động

 

                   Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ  Công văn số 132/CV-TCCB ngày 05/07/2019 về việc trừ kinh phí mắc lỗi của đơn vị Quý II năm 2019; 

            Ban Tài chính và Kế toán hướng dẫn thủ tục, cách thức chi trả phần thu nhập tăng thêm thực hiện trong Quý II năm 2019 như sau:

- Ngày 09/07/2019, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) chuyển danh sách cán bộ được hưởng thu nhập tăng thêm và phần kinh phí thu nhập tăng thêm được giao về các đơn vị (Ban TCKT gửi 01 bản in có dấu qua đường văn thư đơn vị, và 01 file mềm qua địa chỉ Email đã được đăng ký, đơn vị nào chưa đăng ký địa chỉ Email sẽ được gửi về địa chỉ Email của lãnh đạo đơn vị) (có mẫu và file gửi kèm);

- Trưởng các đơn vị triển khai phân phối thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động  theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định của đơn vị và Học viện;

            - Chậm nhất ngày 18/07/2019, đơn vị gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm về Ban TCKT gồm: 01 bản danh sách in có xác nhận của trưởng đơn vị, đại diện công đoàn, người lập, và các cá nhân ký nhận vào danh sách (nộp tại Ban TCKT, Phòng 108, Nhà Hành chính) và 01 file mềm (thông tin trên file đúng theo bản in và gửi về địa chỉ Email nttdung@vnua.edu.vnpvhung@vnua.edu.vn (yêu cầu file gửi kèm: không thay đổi phông chữ; không chỉnh sửa các thông tin trên file; Đơn vị chỉ nhập thông tin vào cột Hệ số, Đơn giá, Thành tiền (đảm bảo tính chính xác về thông tin Hệ số x Đơn giá = Thành tiền). 

Khi Ban TCKT nhận được đồng thời file mềm và bản in có đủ thông tin theo đúng mẫu Ban TCKT đã ban hành thì kết quả đó mới đủ điều kiện để chi trả.

 Sau thời gian trên nếu đơn vị nào chưa gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm về Ban TCKT thì phần thu nhập tăng thêm của đơn vị trong quý này sẽ được chi trả vào cùng kỳ của quý tiếp theo.

Sau ngày 09/07/2019, các đơn vị chưa nhận được danh sách và kinh phí thu nhập tăng thêm được giao của đơn vị mình, đề nghị liên hệ Ban TCKT, số điện thoại 024.626.17.541.

            Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Học viện, đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung thông báo.

 

 Nơi nhận 

- Các đơn vị;

- Lưu Ban TCKT.

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

Phạm Văn Hùng