\r\n                                Kính gửi:      - Lãnh đạo các đơn vị

\r\n

\r\n                                                      - Ban Chấp hành công đoàn bộ phận

\r\n

\r\n                                                      - Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, chi đoàn

\r\n

\r\n     Triển khai phong trào “Tết trồng cây”, thiết thực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên trường phối hợp tổ chức đợt trồng cây mùa xuân năm 2011

\r\n

\r\n 1- Huy động toàn thể CBVC, sinh viên tham gia phong trào trồng cây, tôn tạo môi trường cảnh quan của Nhà trường.

\r\n

\r\n 2- Địa bàn trồng cây và làm vệ sinh môi trường, lực lượng huy động thực hiện được giao cho các đơn vị. Cụ thể:

\r\n

\r\n 2.1. Khoa Công nghệ sinh học; Khoa Cơ Điện; Khoa Thú y; Khoa công nghệ thực phẩm đảm nhận từ Cây xăng- Khoảng giữa từ Góc trại nghiên cứu chó nghiệp vụ đến Trại Lợn Khoa chăn nuôi Thủy sản: 1345 m

\r\n

\r\n Lực lượng huy động gồm:

\r\n

\r\n         + CBVC và sinh viên trong khoa Công nghệ sinh học; Khoa Thú y; Khoa công nghệ thực phẩm; Khoa Cơ điện

\r\n

\r\n              Số lượng cây giao cụ thể:

\r\n

\r\n               Khoa Công nghệ sinh học : 81 cây

\r\n

\r\n               Khoa Thú y  : 122 cây

\r\n

\r\n               Khoa Công nghệ thực phẩm : 114 cây

\r\n

\r\n               Khoa Cơ điện   123 cây

\r\n

\r\n 2.2. Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản; Trung tâm thông tin thư viện; Trung tâm in và phát hành ấn phẩm; các phòng ban (trừ phòng CTCT và CTSV) đảm nhận từ giữa Góc trại nghiên cứu Chó nghiệp vụ - Trại lợn Khoa chăn nuôi thủy sản : 813 m

\r\n

\r\n Lực lượng huy động gồm:

\r\n

\r\n + CBVC và sinh viên trong khoa Chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản; CBVC Trung tâm Thông tin – Thư viện; Trung tâm in và phát hành ấn phẩm; CBVC của các Viện, Trung tâm có trụ sở ở khu nhà Hành chính

\r\n

\r\n         Số lượng cây giao cụ thể:

\r\n

\r\n         Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản  178 cây

\r\n

\r\n         Trung tâm in và phát hành ấn phẩm 20 cây

\r\n

\r\n         Trung tâm Thông tin thư viện  25 cây

\r\n

\r\n         Phòng Bảo vệ 30 cây

\r\n

\r\n         CBVC của các Viện, Trung tâm có trụ sở ở khu nhà Hành chính, 80 cây

\r\n

\r\n 2.3 Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn; Trung tâm thể thao văn hóa đảm nhận từ Trại lợn Khoa Chăn nuôi thủy sản – đầu Cầu vào Viện nghiên cứu Rau quả: 988 m

\r\n

\r\n       Lực lượng huy động gồm:

\r\n

\r\n           + CBVC và sinh viên trong Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn; Trung tâm thể thao văn hóa

\r\n

\r\n           Số lượng cây giao cụ thể:

\r\n

\r\n           Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn 222 cây

\r\n

\r\n           Trung tâm thể thao văn hóa 20 cây

\r\n

\r\n 2.4 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh; Khoa Nông học; Công ty tư vấn và DVKHKTNN 1 đảm nhận từ Cầu vào Viện nghiên cứu Rau quả – Góc khoa Nông học : 1174 m

\r\n

\r\n Lực lượng huy động gồm:

\r\n

\r\n + CBVC và sinh viên khoa kế toán và Quản trị kinh doanh;Khoa  Nông học; CBVC Công ty tư vấn và DVKHKTNN 1

\r\n

\r\n Số lượng cây giao cụ thể:

\r\n

\r\n Khoa KT&QTKD 179 cây

\r\n

\r\n Khoa Nông học 185 cây

\r\n

\r\n Công ty tư vấn và DVKHKTNN1 20 cây

\r\n

\r\n 2.5 Khoa Tài nguyên và môi trường; Khoa Sư phạm và ngoại ngữ; Khoa Công nghệ thông tin; Phòng CTCT và CTSV; phòng y tế  đảm nhận từ Góc Khoa Nông học – Nút giao nghĩa trang : 1094 m

\r\n

\r\n Lực lượng huy động gồm:

\r\n

\r\n + CBVC và sinh viên khoa TNMT; khoa SPNN; Khoa CNTT

\r\n

\r\n + CBVC phòng Y tế, phòng CTCT và CTSV

\r\n

\r\n Số lượng cây giao cụ thể:

\r\n

\r\n Khoa TNMT 302 cây

\r\n

\r\n Khoa Công nghệ thông tin 75 cây

\r\n

\r\n Khoa SPNN 21 cây

\r\n

\r\n Phòng y tế 15 cây

\r\n

\r\n Phòng CTCT và CTSV 30 cây ( Ký túc xá sau đại học 15 cây, Góc khoa Nông học – nút giao Nghĩa trang 15 cây)

\r\n

\r\n 3. Thời gian trồng cây và vệ sinh môi trường phải thực hiện trong tháng 4, chậm nhất là 30/04/2011. Trưởng các đơn vị được giao đảm nhận địa bàn, chủ động phối hợp với các bên liên quan lập kế hoạch cụ thể gửi về Ban Chỉ đạo (thông qua phòng CTCT và CTSV) trước ngày 05/04/2011.

\r\n

\r\n 4. Căn cứ kế hoạch của các đơn vị đã được Đảng uỷ, ban Giám hiệu phê duyệt, phòng Quản trị - Thiết bị, phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị vật tư, kinh phí đảm bảo cho các đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n KT. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS. TS. Nguyễn Hữu Ngoan

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n