\r\n Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ nhận đơn phúc tra từ ngày 17/3/2011 đến hết ngày 31/3/2011.

\r\n

\r\n Thực hiện Quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã công bố điểm thi các môn thi tuyển sinh sau đại học năm 2011 (đợt I) trên bảng tin của Viện Đào tạo Sau đại học và trang web: http://fita.hua.edu.vn/viensdh/

\r\n
\r\n

\r\n Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ nhận đơn phúc tra từ ngày 17/3/2011 đến hết ngày 31/3/2011.

\r\n

\r\n Thí sinh nhận mẫu đơn và nộp đơn đăng ký phúc tra tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học; lệ phí phúc tra 150.000đ/môn.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011

\r\n

\r\n KT. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN SINH SĐH

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

\r\n
\r\n
\r\n