HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 05/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2022-2023

 

Năm học 2022-2023, HỌC BỔNG ACECOOK HAPPY SCHOLARSHIP 2022 tiếp tục tài trợ học bổng dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

1.      Đối tượng nhận học bổng

Chi tiết tiêu chí và hồ sơ xem tại: https://acecookcareer.com/tieu-chi-xet-duyet-35A52776/vi

2.      Hồ sơ và thủ tục

Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển nêu trên tại link: https://scholarship.acecookcareer.com/

3.      Giá trị học bổng

Mỗi suất trị giá: 11.500.000 VNĐ/sinh viên 

4.      Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Từ ngày 02/07/2022 đến hết ngày 05/08/2022

5.      Công bố kết quả xét duyệt học bổng

Thời gian dự kiến công bố kết quả trên các kênh thông tin: ngày 05/09/2022

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới tất cả sinh viên xem xét các tiêu chuẩn và nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2022-2023.

 

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, sinh viên;

- Lưu CTCT và CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Dương Thành Huân