ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 39 - TB/ĐU

“V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________ 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017


 


 

Kính gửi:  - Các đồng chí Đảng ủy viên,

                 -  Chi uỷ các chi bộ

 

Thực hiện Công văn số 404-CV/ĐUK ngày 23/11/2017 của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về việc Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm 2017”. Đảng uỷ Học viện yêu cầu các chi bộ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên và tập thể chi bộ năm 2017 theo những nội dung sau:

1. Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 tiếp tục được thực hiện theo Công văn số 52-CV/ĐUK ngày 24/11/2015 và Hướng dẫn số 42-HD/ĐUK ngày 19/11/2014 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

2. Chi bộ nhận Phiếu xin ý kiến của chi ủy nơi cư trú và Các văn bản Hướng dẫn tại VP Đảng ủy từ ngày 24/11/2017 đến hết ngày 27/11/2017 (thứ 2).

3. Chi bộ yêu cầu đảng viên trong chi bộ xin xác nhận của Chi uỷ nơi cư trú vào Phiếu xin ý kiến chi uỷ nơi cư trú (có dấu của Đảng ủy Học viện).

4. Đảng viên dựa vào nội dung hướng dẫn, đối chiếu với nhiệm vụ người đảng viên và vị trí, chức trách công việc được giao, viết kiểm điểm (theo mẫu dành cho CBVC, mẫu dành cho Sinh viên), tự đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức (đối với đảng viên là CB,CCVC)xếp loại chất lượng đảng viên theo 4 mức; Đảng viên bổ sung hồ sơ năm 2017 (theo mẫu) trình Chi bộ trước khi Chi bộ tổ chức họp kiểm điểm và đánh giá chất lượng đảng viên.

5. Chi bộ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, biểu quyết phân loại chất lượng chi bộ theo 4 mức, phân loại chất lượng đảng viên theo 4 mức. Các chi bộ có trên 30 đảng viên, có tổ đảng thì tiến hành kiểm điểm ĐGCL đảng viên tại tổ đảng, sau đó báo cáo kết quả về chi bộ để tổng hợp.

6. Tài liệu kiểm điểm và đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2017 của các chi bộ nộp về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 07/12/2017 gồm: (1) Bản kiểm điểm tập thể Chi bộ; (2) Bản tự kiểm điểm của đảng viên; (3) Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú; (4) Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên; (5) Biên bản Hội nghị kiểm điểm (theo mẫu); (6) Biểu tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên của Chi bộ (theo mẫu).

Do thời gian triển khai gấp, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên năm 2017 đảm bảo yêu cầu, nội dung và đúng tiến độ do Đảng ủy cấp trên yêu cầu.

Ghi chú: Các mẫu phiếu, mẫu biểu, mẫu bản kiểm điểm cập nhật trên Website của Học viện, mục THÔNG BÁO.

 

Nơi nhận:

- Như trên; (để thực hiện)

- ĐUK; (để báo cáo)

- Lưu VPĐU.

 

T/M ĐẢNG UỶ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(đã ký)

 

Vũ Ngọc Huyên

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức

cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

(Theo Thông báo số: 39 -TB/ĐU ngày 24/11/2017 của Đảng uỷ Học viện)

         

Thời gian

Nội dung công việc

Người chịu trách nhiệm

1. Đối với các đồng chí Đảng ủy viên; các chi bộ

Ngày 24/11 & 27/11/2017

Các chi bộ nhận các văn bản hướng dẫn, mẫu phiếu tại VP Đảng uỷ và phổ biến đến các tổ đảng và đảng viên

Chi uỷ các chi bộ

29/11 đến 06/12/2017

Các Chi bộ thực hiện kiểm điểm, đánh giá tại các chi bộ

Bí thư chi bộ

Trước ngày 07/12/2017

Các Chi bộ nộp kết quả và tài liệu đánh giá CLTCCSĐ và đảng viên năm 2017 về VP Đảng uỷ để tổng hợp, Báo cáo lên ĐUK

Chi uỷ các chi bộ

08/12/2017

Hội Nghị Đảng ủy Học viện:

+ Thẩm định kết quả kiểm điểm tổ chức CSĐ và đảng viên của các Chi bộ.

Bí thư

Đảng ủy HV

09/12/2017

Tổng hợp số liệu, viết báo cáo. Báo cáo kết quả kiểm tổ chức CSĐ và đảng viên năm 2017 lên Đảng ủy Khối.

Thường trực Đảng ủy, VP Đảng ủy

2. Đối với tập thể Ban Thường vụ ĐU và các đồng chí Ủy viên BTV

06/12đến 20/12/2017

- Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy ngoài kiểm điểm ở Chi bộ, phải kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ.

Các đồng chí TVĐU, ĐUV

Từ 10/12 đến 22/12/2017

Hội nghị BCH Đảng uỷ kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với:

+ Tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ

+ Cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ ĐU (thuộc diện ĐUK quản lý).

Thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng bộ.

25/12/2017

Tổng hợp, nộp Báo cáo kiểm điểm của tập thể Thường vụ ĐU, cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ lên ĐUK.

Bí thư Đảng uỷ, Thường trực ĐU, VP Đảng uỷ