HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_____________

Số: 18/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

                

 

THÔNG BÁO

 Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập

 học kỳ 2 năm học 2020-2021 và danh sách khen thưởng sinh viên năm học 2020-2021

 

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-HVN ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập từ năm học 2020–2021;

Căn cứ kết quả họp hội đồng đánh giá điểm rèn luyện, xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 và danh hiệu sinh viên năm học 2020-2021;

Ban CTCT&CTSV thông báo các danh sách như sau:

1.   Danh sách điểm rèn luyện sinh viên kỳ 2 năm học 2020-2021:
http://tracuu.vnua.edu.vn/drl.php

2.   Danh sách HBKKHT kỳ 2 năm học 2020-2021 tại: https://bitly.com.vn/ztqb94

3.   Danh sách sinh viên nhận khen thưởng danh hiệu năm học 2020-2021 tại link: https://bitly.com.vn/v8wx7s

Lưu ý: Sinh viên các khoa: Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Thú y, Nông học, Tài nguyên và Môi trường chưa có tên trong đợt xét, cấp này.

Ban CTCT&CTSV thông báo tới toàn thể sinh viên Học viện kiểm tra các danh sách trên, nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ với cán bộ Trợ lý phụ trách của Khoa (tại Văn phòng Khoa của mình) trước 12h00 thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2021 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Lưu CTCT&CTSV

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân