\r\n                                         Kính gửi:  Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thực hiện công văn số 682/CĐN, ngày 21/10/2011 về việc triển khai chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”“Bình chọn Vịnh Hạ Long” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội hướng dẫn các Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện các công việc sau:

\r\n

\r\n            1.Tổ chức động viên đoàn viên và người lao động trong Công đoàn Bộ phận thực hiện lời kêu gọi của Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo Công văn trên, tham gia ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, để  mỗi Công đoàn viên và người lao động của Trường sẽ cùng ngư dân ra khơi” bằng cáchgửi tin nhắn bằng điện thoại cá nhân với cú pháp:  “ND" gửi 1407, mỗi tin nhắn là trực tiếp ủng hộ 14.000đ cho các Ngư dân và phí nhắn tin 300đ/tin.

\r\n

\r\n 2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động trong Công đoàn Bộ phận tham gia bầu chọn cho Vịnh Hạ Long (đây là giai đoạn nước rút kết thúc vào 11/11/2011) để Hạ Long được công nhận là một trong 07 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, bằng các hình thức sau:

\r\n

\r\n - Vào Website www.new7wonders.com và bầu chọn theo hướng dẫn;

\r\n

\r\n - Gửi tin nhắn bằng điện thoại cá nhân với cú pháp: “halong”  gửi 147.

\r\n

\r\n Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận phối hợp với chính quyền đồng cấp khẩn trương thiển khai Thông báo trên tích cực thực hiện và ủng hộ có hiệu quả cho Chương trình  “Tấm lưới nghĩa tình” và “Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long” và báo cáo kết quả thực hiện 2 nội dung trên về Văn phòng Công đoàn Trường .

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐT.

\r\n
\r\n

\r\n TM. BAN THƯỜNG VỤ

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ThS. Vi Văn Năng

\r\n