HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2021

_________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021


THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH

THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021

(Kỳ thi ngày 26/03/2021 đến 28/03/2021)

Danh sách dự thi

Chú ý:

1. Thí sinh cần khai báo y tế trong khoảng thời gian từ 12/03/2021 đến trước 12 giờ ngày 26/03/2021 (theo mẫu) và nộp bản cứng có chữ ký của thí sinh tại bàn kiểm tra y tế tại hội đồng thi.

2. Khi đi thi, mang theo 2 ảnh 3x4 để dán vào thẻ dự thi.

Ngày

Giờ – Hiệu lệnh

Nội dung

26/03/2021

15 g 30

Họp cán bộ coi thi tại Ban chỉ đạo điểm thi (phòng ND102)

16 g 00 - 17 g 00

3 hồi chuông

Gọi thí sinh vào phòng thi (danh sách kèm theo);

Phát giấy báo thi và thẻ dự thi cho thí sinh (TS); Phổ biến quy chế thi, lịch thi...

Tổng hợp những sai sót trong giấy báo thi do TS phản ảnh và báo về Ban chỉ đạo điểm thi để đính chính.

Sáng

27/03/2021

Thi môn chủ chốt (riêng ngành Thú y thi môn không chủ chốt)

6 g 30

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm phòng thi tại Ban chỉ đạo

7g 00 – 7g 20

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

7g 20 – 7g 30

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho thí sinh;

Nhắc lại Quy chế thi.

7g 30 – 7g 35

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

8g 00

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

10g 35 (3 hồi chuông)

CBCT thu bài thi.

Chiều

27/03/2021

Thi môn không chủ chốt (riêng ngành Thú y thi môn chủ chốt)

13 g 00

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi.

13g 30 – 13g 50

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

13g 50 – 14g 00

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi; CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho TS; Nhắc lại Quy chế thi.

14g 00 – 14g 05

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

14g 30

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

17 g 05 (3 hồi chuông)

CBCT thu bài thi.

 

 

Sáng

28/03/2021

Thi môn

tiếng Anh

 

6 g 30

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi.

7g 00 – 7g 20

(3 hồi chuông)

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

7g 20 – 7g 30

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy nháp cho TS; Nhắc lại Quy chế thi.

7g 30 – 7g 35

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

8g 00

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

9g 35(3 hồi chuông)

CBCT thu bài thi.

Chiều

28/03/2021

13g 00 – 17g 30

Dự trữ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo thi Học viện;

- Phụ trách điểm thi;

- Thanh tra;

- Các phòng thi.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường