HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————————

Số: 223 / TB-BQLDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 09tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

 

            Về việc thay đổi lịch giảng dạy và học tập sáng ngày 16/10/2020

 

Căn cứ kế hoạch của Học viện về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

Ban Quản lý đào tạo thông báo đến các giảng viên có thời khóa biểu giảng dạy, học tập vào sáng ngày 16/10/2020 (từ tiết 1 đến tiết 5) thay đổi thời khóa biểu như sau:

-   Đối với các lớp học phần có Thời khóa biểu từ tiết 1 đến tiết 5 ngày 16/10/2020 chuyển sang sáng ngày 12/10/2020 (tiết học và phòng học không thay đổi).

-  Đối với các lớp học phần có Thời khóa biểu từ tiết 6 đến tiết 13 ngày 12/10/2020 và ngày 16/10/2020 vẫn thực hiện bình thường.

- Đối với sinh viên khóa 65 nhập học đợt 2 đã nhận Thời khóa biểu có lịch khám sức khỏe sáng ngày 16/10/2020 Trạm y tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam vẫn tổ chức khám sức khỏe theo đúng lịch.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Văn phòng học viện (tổ giảng đường) thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này./.

     

Nơi nhận:

- Các Khoa;Ban CTCT-CTSV;

- VPHV; Ban QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Quang Tự