HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

_____________________

Số: 31/TB-TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên còn nợ học phí môn học Kỹ Năng Mềm học kì I năm học 2018 – 2019

Học kỳ 1 năm  học 2018 – 2019, Trung tâm đã có thông báo lịch thu tiền học phí số 29/TB-TTKNM ngày 06/08/2018, chi tiết tại địa chỉ  http://www.vnua.edu.vn/thong-bao/lich-thu-tien-hoc-phi-sinh-vien-mon-hoc-ky-nang-mem-hoc-ki-i-nam-hoc-2018-2019-32499.html) , hạn nộp đến 24/08/2018.

Tuy nhiên, còn nhiều sinh viên chưa đóng được học phí môn học này (Có danh sách kèm theo)

Để tạo điều kiện cho những sinh viên còn nợ học phí  có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học kì 1, năm học 2018 – 2019, Trung tâm cho phép những sinh viên được nộp học phí từ ngày 12/09/2018 đến 16 giờ ngày 05/10/2018:

- Trường hợp sinh viên thiếu tiền trong tài khoản: Trung tâm sẽ quét học phí qua tài khoản sinh viên được mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương.

- Trường hợp sinh viên chưa có số tài khoản cá nhân: Sinh viên phải đến Văn phòng Trung tâm (P105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung Tâm) để giải quyết việc nợ học phí.

* Lưu ý: Sinh viên nộp tiền vào tài khoản của sinh viên được mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương)

Số tiền trong tài khoản ≥ Học phí môn học kỹ năng mềm + Số tiền duy trì tài khoản    

Trong đó:

                        -  Học phí môn học kỹ năng mềm = Số kỹ năng × Mức học phí của 1 kỹ năng

                                     + Mức học phí của 1 kỹ năng: 460.000 VNĐ

                                     + Học phí môn học kỹ năng mềm: 460.000 VNĐ × Số kỹ năng 

                       - Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng

Sau thời gian trên, Trung tâm  sẽ không giải quyết việc thu học phí của những sinh viên còn chưa hoàn thành học phí. Sinh viên có thể tham gia thi môn học Kỹ năng mềm ngoài đóng đủ học phí môn học Kỹ năng mềm thì sinh viên phải đóng đủ học phí các học phần khác của Học Viện.

             Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm kính đề nghị các Khoa thông báo cho các lớp sinh viên và thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPTT.

TT ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM