HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH 2019

___________________

Số 2788/ QĐ- HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

 

CHỦ TỊCH HĐTS SĐH HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-HVN ngày 08/04/2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-HVN ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2786/QĐ-HVN ngày 02/08/2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 02/08/2019 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2019;

Xét đề nghị của Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 441 (Bốn trăm bốn mươi mốt) thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (3).

 

CHỦ TỊCH

(đã ký) 

 

 

GIÁM ĐỐC

GS.TS. Nguyễn Thị Lan