HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTV

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 07/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét Học bổng Thắp sáng tương lai (LUYF) năm 2022

 

Căn cứ thông tin về Quỹ học bổng Thắp sáng Tương lai (LUYF) năm 2022;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới toàn bộ sinh viên về Học bổng Thắp sáng tương lai (LUYF) năm 2022 để sinh viên nộp hồ sơ tham dự như sau:

1. Đối tượng và điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn

Các sinh viên năm 1, 2, 3 thuộc các nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Luật, Công nghệ thông tin, Sư phạm

• Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số và có thành tích trong học tập và hoạt động cộng đồng, xã hội; sinh viên có ý tưởng về các dự án khởi nghiệp/phi lợi nhuận hướng về cộng đồng.

2. Giá trị học bổng:

Tổng giá trị lên tới: 25,000,000 VNĐ / suất học bổng

• Cơ hội thực tập & việc làm

• Tham gia các khóa đào tạo và chương trình phát triển kỹ năng

• Tham gia mạng lưới LUYF mentor hub: được cố vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia

Đặc biệt, tất cả các bạn đăng ký học bổng thành công đều được mời tham dự một khóa đào tạo kỹ năng phát triển bản thân do chuyên gia Deloitte trực tiếp giảng dạy.

3. Các mốc thời gian

• Nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/8/2022

• Phỏng vấn: Tháng 8 – tháng 9/2022

• Lễ Trao học bổng: Tháng 9/2022

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

Theo link Quỹ học bổng tại: https://bom.so/WQ8Yap

Mọi thông tin về chương trình học bổng, vui lòng tham khảo tại

Fanpage https://www.facebook.com/LUYF.Alumni hoặc email: vnluyf@deloitte.com

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(01)

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân