HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————————

Số: 243 / TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ giảng dạy và học tập tại khu giảng đường B ngày 29/10/2020

 

Căn cứ vào kế hoạch cải tạo, sửa chữa một số phòng học tại khu Giảng đường B, Ban Quản lý đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên nghỉ giảng dạy và học tập tại khu giảng đường B vào ngày 29/10/2020 từ tiết 1 đến tiết 13.

Giảng viên, sinh viên lên kế hoạch học bù và gửi yêu cầu cấp giảng đường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính bằng email trong MS Teams đến Ban Quản lý đào tạo để được cấp giảng đường học bù (theo hướng dẫn).

Ban Quản lý đào tạo đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Văn phòng học viện (tổ giảng đường) thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này./.

 

Nơi nhận:

-Tổ giảng đường VPHV;

-Lưu VT; Ban QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

( đã ký)

Nguyễn Quang Tự