HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 38 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Mời tham gia hội thảo về nông nghiệp

Việt Nam – vùng Kyushu, Nhật Bản lần thứ nhất

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tống lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và Đại học Tổng hợp Kyushu, Nhật Bản tổ chức Hội thảo khoa học vê nông nghiệp Việt Nam – vùng Kyushu lần thứ nhất.

Thời gian: 13h00 -17h00 thứ sáu ngày 05/11/2021.

Hình thức: Trực tuyến trên phần mềm ứng dụng Zoom.

Chủ trì: Ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung:

- Chuỗi giá trị thực phẩm (FVC);

- Ứng dụng IOT trong nông nghiệp;

- Lĩnh vực thủy sản.

Đăng ký đại biểu: Theo mẫu (Phụ lục 1).

Thời hạn gửi bài tham luận: Trước ngày 25/10/2021.

Yêu cầu về bài tham luận: file ppt bằng tiếng Anh, thời lượng thuyết trình không quá 10 phút.

 Đầu mối liên hệ và giải đáp thông tin:

- Ông Đặng Quý Nhân Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Email: dangquynhan.icd@gmail.com;

- Ông Nguyễn Văn Lợi, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản Email: tlsqvn-fukuoka@mofa.gov.vn

Thông tin tham khảoCông văn số 6186/BNN-HTQT ngày 28/9/2021 và các phụ lục kèm theo.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện quan tâm đăng ký tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Lê Thị Bích Liên