HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 75 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Mời tham gia hội thảo chuyên đề về Công thái học

 

Khoa Khoa học nhân văn, Đại học Kyushu - Nhật Bản dự kiến tổ chức Hội thảo chuyên đề về Công thái học (Ergonomics) (thư mời gửi kèm).

Thời gian: 10h00 – 16h30 thứ ba, ngày 27/11/2018.

Địa điểm: Khách sạn Quân đội, số 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.

Số lượng đại biểu: Tối đa 30 người.

Phí đăng ký hội thảo: Miễn phí.

Liên hệ đăng ký tham dự: Văn phòng đại diện Đại học Kyushu tại Hà Nội (bà Nguyễn Thanh Thủy - thư ký: email: thuykyushu1@yahoo.com.vn, ĐT: 0903201176) muộn nhất ngày 05/11/2018. Đại biểu thông báo danh tính đầy đủ đối với người đi kèm để được sắp xếp tham dự Hội thảo.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên quan tâm đăng ký tham gia Hội thảo./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

(đã ký) 

 

Lê Thị Bích Liên