CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh.                                 Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1982                                  Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội                       Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Nghiên cứu viên             Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Trưởng bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Hóa học – Khoa Môi Trường – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Điện thoại liên hệ:  CQ:  043 8765 663      NR:                              DĐ:  0983 604 635

Fax: ................................                     E-mail: Nthhanh@vnua.edu.vn

Số CMND: 012100809         Ngày cấp: 20/04/2007                   Nơi cấp:  CA Hà Nội

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành học:   Hóa học Môi Trường

Nước đào tạo: Việt Nam                  Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2:                                 Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Hóa học Hữu cơ                      Năm cấp bằng:  2006

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Hóa học Hữu cơ                      Năm cấp bằng:  2006

Nơi đào tạo: :Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội

-         Tên luận án: Chế tạo vật liệu hấp phụ Zeolit-polime và nghiên cứu khả năng giữ dinh dưỡng cho cây ngô

3. Ngoại ngữ:

1. Anh văn

2. …………………………

3. …………………………

Mức độ sử dụng: Tốt

Mức độ sử dụng: ………………………

Mức độ sử dụng: ………………………

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2003 – 2007

Trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội

Giảng viên

2007-2014

Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

2014 đến nay

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Giảng viên,

Trưởng bộ môn

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu chuyển hóa Zeolit từ tro than bay

1/2012- 12/2012

Đề tài cấp trường

Thư ký

2

Chế tạo vật liệu hấp phụ từ trấu- ứng dụng xử lý nước thải chăn nuôi sau biogas

1/2015- 12/2015

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nghiên cứu tổng hợp phụ gia zeolit NaX từ nguồn nguyên liệu Việt Nam - ứng dụng để điều tiết phân bón NPK và cải tạo đất cho cây trồng

2008

Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học

2

Tổng hợp vật liệu polime trương nở từ axit acrylic-khảo sát khả năng trao đổi nước và vi lượng

2009

Tạp chí Hoá học và ứng dụng

3

Khảo sát khả năng giữ nước của polime tổng hợp trên cơ sở axit acrylic và ứng dụng nó cho một số cây trồng

2010

Tạp chí Hóa học và ứng dụng

4

Nghiên cứu chế tạo phụ gia phân bón trên cơ sở zeolit NaX sử dụng nguồn silic từ vỏ trấu - ứng dụng để điều tiết vi lượng cho cây ngô

2010

Tạp chí Hóa học

5

A Rapid and Accuracy HPLC Method for Quantitative Analysis of Doxorubicin in Plasma

2010

Tạp chí Hóa học

6

Ứng dụng zeolit NaX để tách loại ion Pb2+ trong các nguồn nước bị ô nhiễm

2010

Tạp chí Khoa học và phát triển

7

Ảnh hưởng của việc sử dụng tổ hợp vật liệu Zeolit NaX-polime đến sinh trưởng và năng suất ngô NK66

2011

Tạp chí Khoa học và phát triển

8

Thủy phân vỏ trấu bằng axit photphoric để làm chất giữ ẩm và cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng

2012

Hội nghị Nữ cán bộ nghiên cứu khoa học

9

Zeolit từ tro than bay: Tổng hợp và đặc trưng

2013

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

10

Sử dụng vỏ bầu hữu cơ và giá thể trồng một số loại rau tại vùng Gia Lâm, Hà Nội

2013

Tạp chí Khoa học và Phát triển

11

So sánh khả năng hấp phụ ion Pb2+, Cd2+ của O-carboxymethyl chitin và chitin-g-epichlorohydrin trong nước

2014

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Hà Nội, ngày  19  tháng  09.  năm 2015

Xác nhận của cơ quan

Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh