BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 924/HVN-TTTH

V/v lùi lịch tập huấn elearning cho sinh viên phục vụ kiểm định các chương trình đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi: -  Ban Quản lý đào tạo

                 -  Trưởng các khoa: Thú y, Kinh tế và Phát triển Nông thôn,

                    Nông học, Kế toán và Quản trị kinh doanh.

                 -  Ban CTCT & CTSV

Thực hiện công tác chuẩn bị kiểm định các chương trình đào tạo, Học viện giao cho Trung tâm Tin học tổ chức tập huấn e-learning cho giảng viên và sinh viên của các khoa.

Căn cứ công văn số 840/HVN-TTTH về việc cử giảng viên, sinh viên dự tập huấn elearning phục vụ kiểm định các chương trình đào tạo. Do lịch tập huấn của sinh viên trùng với thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Học viện thông báo lùi lịch tập huấn elearning (với MS Teams và hệ thống elearning của Học viện) cho sinh viên của 04 CTĐT kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2020, cụ thể theo lịch như sau:

Đối với sinh viên K63, K64

TT

Khoa dự tập huấn

Thời gian

Địa điểm

1

Thú y

8h00-11h00 thứ Bảy, 27/6/2020

Hội trường A

2

Kinh tế và PTNT

13h30-16h30 thứ Bảy, 27/6/2020

3

Nông học

4

Kế toán và QTKD

8h00-11h00 Chủ nhật, 28/6/2020

Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị liên quan và Trưởng các khoa, sinh viên được cử thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TTTH, PTHN(2).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Văn Cường