HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Số: 72 /TB-VPHV/TGĐ

 Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v LỊCH TỰ HỌC ÔN THI CHO SINH VIÊN TẠI GIẢNG ĐƯỜNG

 

Để đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của sinh viên ôn thi học kỳ năm học 2018, Văn phòng Học viện mở cửa giảng đường cho sinh viên tự học như sau:

1.  Đối tượng, thời gian, địa điểm sử dụng:

-      Đối tượng: Sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

-      Địa điểm: Giảng đường E.

-      Thời gian: Từ 6h30 đến 21h hàng ngày từ ngày 14/5 đến hết ngày 16/6/2018.

2.  Quy định thực hiện:

-      Sinh viên đến học phải tự giác giữ trật tự không ảnh hưởng đến sinh viên khác.

-      Sinh viên phải giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác, không viết vẽ lên bàn ghế.

-      Sinh viên phải tự bảo quản trang thiết bị trong phòng học. Không tự ý sử dụng các trang thiết bị khi chưa được phép của Cán bộ trực giảng đường. Tắt điện các thiết bị khi ra về cuối cùng.

-      Sinh viên đại diện mượn phòng học phải nộp thẻ sinh viên cho Cán bộ trực tại phòng Giảng viên và chịu trách nhiệm bảo quản chung trang thiết bị trong suốt ca học. Nếu có vần đề phát sinh phải báo ngay cho Cán bộ trực giảng đường để xử lý.

  Đề nghị sinh viên và Cán bộ trực lưu ý thực hiện.

 

Nơi nhận:

- NV trực giảng đường (để thực hiện)

- Dán tại các giảng đường

- Lưu VPHV

CHÁNH VĂN PHÒNG HV

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Công Tiệp