LỊCH KHÁM SỨC KHỎE

(Kèm theo Thông báo số: 829 /TBLT-HVN ngày 16 /5/2022

của Ban Giám đốc và Công đoàn Học viện)

 

Ngày tháng

Chi tiết

Đơn vị

Thứ Ba

Ngày 24/5/2022

Lấy máu từ: 6h30-11h00

 

Khoa: Khoa Giáo dục Quốc phòng, Khoa Nông học, Kế toán và QTKD, Sư phạm và Ngoại ngữ, Công nghệ sinh học

Ban: TCCB, TCKT, CTCT và CTSV, Giáo dục thể chất và TT, QLCSVC, Ban QL Đầu tư, QL Đào tạo, Công ty TNHHMTV Đầu tư và PTDV HVNNVN

Trung tâm: Nghiên cứu và PT giống Rau CLC, Nông nghiệp hữu cơ, Nghiên cứu cây trồng Việt Nam và Nhật Bản, Bảo tồn nguồn gen CT, trung tâm tảo, trung tâm nấm

Viện: NC và PT cây dược liệu

Khám buổi sáng

6h45-8h30

Khoa Giáo dục Quốc phòng,

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

8h30-11h30

Khoa Nông học, Khoa Kế toán và QTKD, Khoa Công nghệ sinh học

 

Khám buổi chiều

Các Khoa được phân công chưa khám hết các chỉ tiêu buổi sáng

Ban: TCCB, TCKT, CTCT và CTSV, Giáo dục thể chất và TT, QLCSVC, Ban QL Đầu tư, QL Đào tạo, Công ty TNHHMTV Đầu tư và PTDV HVNNVN

Trung tâm: Nghiên cứu và PT giống Rau CLC, Nông nghiệp hữu cơ, Nghiên cứu cây trồng Việt Nam và Nhật Bản, Bảo tồn nguồn gen CT, trung tâm tảo, trung tâm nấm

Viện: NC và PT cây dược liệu

Thứ Tư

Ngày 25/05/2022

Lấy máu từ: 6h30-11h00

 

Khoa: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và PTNT,

Ban: KH và CN; HTQT; Thanh tra, Trạm Y tế, Nhà xuất bản HVNN

Trung tâm: Thư viện LĐC; QHCC và HTSV; Đảm bảo chất lượng; Thực nghiệm và ĐTN, Cung ứng NNL, Ngoại ngữ và ĐTQT, ĐT Kỹ năng mềm, Sinh thái NN, Dạy nghề CĐ và ĐTLX, Đổi mới sáng tạo

Viện: Kinh tế và PT

Khám buổi sáng

6h45-8h30

Khoa: Tài nguyên và Môi trường

8h30-11h30

Khoa Kinh tế và PTNT

 

Khám buổi chiều

Ban: KH và CN; HTQT; Thanh tra, Trạm Y tế, Nhà xuất bản HVNN

Trung tâm: Thư viện LĐC; QHCC và HTSV; Đảm bảo chất lượng; Thực nghiệm và ĐTN, Cung ứng NNL, Ngoại ngữ và ĐTQT, ĐT Kỹ năng mềm, Sinh thái NN, Dạy nghề CĐ và ĐTLX Đổi mới sáng tạo

Thứ Năm

Ngày 26/05/2022

Lấy máu từ: 6h30-11h00

 

Khoa: Công nghệ thực phẩm, Khoa Học xã hội, Công nghệ thông tin, Thủy sản, Thú y

Viện: Nghiên cứu và PTCT; PT Cơ điện, Sinh học NN ; NCTT và Thể chế;

Trung tâm: Tin học HVNNVN

Khám buổi sáng

6h45-8h30

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Khoa Học xã hội, Khoa Công nghệ thông tin

8h30-11h30

Khoa: Thủy sản, Thú y

Khám buổi chiều

Trung tâm: Tin học HVNNVN

Viện: Nghiên cứu và PTCT; PT Cơ điện, Sinh học NN; NCTT và Thể chế;

Thứ Sáu

Ngày 27/05/2022

Lấy máu từ: 6h30-11h00

 

Khoa: Chăn nuôi, Cơ Điện, CBVC bận công tác không khám được theo lịch phân công

Ban: Văn phòng học viện

Viện: Tăng trưởng xanh, Sinh vật cảnh

Trung tâm:Thực nghiệm và ĐTN

Khám buổi sáng

6h45-8h30

Khoa: Chăn nuôi , Cơ Điện, CBVC bận công tác không khám được theo lịch phân công, Văn phòng học viện

8h30-11h30

Văn phòng Học viện

Khám buổi chiều

Ban: Văn phòng Học viện

Viện: Tăng trưởng xanh, sinh vật cảnh,

Trung tâm:Thực nghiệm và ĐTN