CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

__________________________

Số: 45 /CV-CĐ

(Về việc lập danh sách các cháu

con CBVC Học viện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018
 

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

 

Thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn Học viện năm 2018, nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ban nữ công Công đoàn Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận lập danh sách các cháu là con CBVC trong đơn vị mình và nộp về văn phòng công đoàn theo các nội dung sau:

1. Các cháu thiếu nhi nhận quà 1/6 của Học viện (từ sơ sinh đến hết lớp 9) theo mẫu 1, nộp trước ngày 16/5/2018.

2. Các cháu đạt danh hiệu HSG cấp huyện trở lên năm học 2017 - 2018 theo mẫu 2, nộp trước ngày 25/5/2018 (giấy chứng nhận nộp chậm nhất là sáng ngày 01/6/2018);

3. Các cháu đạt danh hiệu Học sinh giỏi năm học 2017-2018 theo mẫu 2 và Giấy khen kèm theo, nộp chậm nhất là ngày 8/6/2018.

(Đối với cấp tiểu học: Học sinh giỏi là các cháu đạt danh hiệu học sinh toàn diện; học sinh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ).

Ban nữ công Công đoàn Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận thực hiện đúng nội dung công văn trên./.

Ghi chú: Trường hợp cả hai bố mẹ đều công tác tại Học viện, thì BCH Công đoàn bộ phận lập danh sách con theo mẹ và ghi rõ đơn vị công tác của bố.

 

 

Nơi nhận:

- CĐ bộ phận;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG CĐHV

 

 

 

Trương Thị Thu Hạnh