HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 44/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

      THÔNG BÁO

v/v Khóa học thạc sĩ “Plant Health in Sustainable Cropping Systems” tại châu Âu

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo v/v mời nộp hồ sơ dự tuyển khóa học thạc sĩ về “Plant Health in Sustainable Cropping Systems” được tổ chức tại một trong 6 trường đại học liên kết của bốn quốc gia châu Âu gồm: Montpellier SupAgro, Agrocampus Ouest and AgroParis Tech (Pháp), Đại học Göttingen (Đức), Đại học Padova (Ý) và Đại học Politècnica de València (Tây Ban Nha). Đây đều là các trường đại học uy tín, có kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu về Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe thực vật và có mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp thuộc ngành bảo vệ thực vật và các viện nghiên cứu ở châu Âu.

Tiêu chuẩn ứng tuyển:

·    Để nộp đơn, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành Nông học/Khoa học Nông nghiệp hoặc các ngành liên quan;

·    Trình độ tiếng Anh: B2 theo Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR);

·    Có hai thư giới thiệu trong hồ sơ dự tuyển của ứng viên.

Thời gian đào tạo: 2 năm (2022-2024)

Bằng cấp: Học viên sẽ được nhận bằng kép của 2 trường (trong 6 trường đại học liên kết kể trên)

Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: 16/01/2022. Dự kiến kết quả sẽ được thông báo vào đầu tháng 3/2022

Ứng viên đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại website khóa học  http://planthealth.upv.es/.

Chi tiết về khóa học và cách thức chuẩn bị hồ sơ dự tuyển có tại các file đính kèm.

Thông tin liên hệ:  Email: planthealth@upv.es

 

 Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ trẻ và sinh viên quan tâm dự tuyển./.

         

Nơi nhận:

- Khoa Nông học;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long