HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

_________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số:/TTNN-TB

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO  LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp học phần tiếng Anh 3

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho sinh viên các khóa đào tạo chính quy từ K60 trở về trước không đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định của Học viện hoặc có mong muốn học cải thiện điểm học phần tiếng Anh 3, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được sự ủy quyền của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức các lớp đào tạo học phần tiếng Anh 3. Kết quả đào tạo học phần tiếng Anh 3 tại Trung tâm sẽ được công nhận tương đương với học phần tiếng Anh 3 đào tạo tại Học viện.

1. Chương trình đào tạo và giáo viên:

ü  Chương trình đào tạo:

§  Mã học phần: SN01011

§  Số tín chỉ: 2TC

§  Giờ tín chỉ đối với hoạt động học tập: 30 (bao gồm nghe giảng lý thuyết, làm bài tập và thảo luận trên lớp)

ü  Giáo viên: Khóa học sẽ do các giảng viên giàu kinh nghiệm của Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đảm nhiệm.

2. Lịch học và lịch khai giảng:

ü  Lịch khai giảng (Dự kiến): ngày 15 /01/2018

ü  Lịch học: các lớp trong và ngoài giờ hành chính (do sinh viên chủ động đăng ký theo lịch học tập của mình và đảm bảo số tiết lên lớp theo quy định).

ü  Lịch thi (Dự kiến) ngày 03/02/2018

3. Địa điểm học (dự kiến): Giảng đường C

4. Học phí: 1.200.000 đồng (một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)  

5. Đăng ký: Sinh viên có nhu cầu đăng ký trực tiếp và nộp tiền học phí về Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, phòng 102 , Khu làm việc của các Khoa - Viện – Trung tâm  - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Hotline: 0977.885.623 (Mr Tuân), 0989.355.523 (Ms.Dinh); ttnn@vnua.edu.vn        

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HC

GIÁM ĐỐC