BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 17/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả xét bổ sung học bổng Kyungsung, Hàn Quốc năm học 2019-2020

 

 

Căn cứ kế hoạch và kết quả chấm vòng 1 và vòng 2 xét bổ sung học bổng Kyungsung, Hàn Quốc năm học 2019-2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo sinh viên Trần Lan Nhi (MSV: 642252) lớp K64CNSHE khoa Công nghệ sinh học đã trúng tuyển học bổng Kyungsung, Hàn Quốc năm học 2019-2020.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, phòng 101, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. SĐT: 024.6261.7528 / 0932.001.000.
Email: tmduc@vnua.edu.vn.

Nơi nhận:

- Các Khoa CM, Ban HTQT, Ban QLĐT;

- Lưu CTCT và CTSV.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

(Đã ký)

Nguyễn Tất Thắng