HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH SĐH

______________________

Số : 472 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

V/v kết quả thi và phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

đợt 1 năm 2019

  

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam  ban hành kèm theo Quyết định số 4581/QĐ-HVN ngày 10/11/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quy định chấm thi tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-HVN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:

1. Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (chi tiết xem file đính kèm).

2. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm) của thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 như sau:

-  Thời hạn nhận đơn phúc khảo: trước 17h00 ngày 03/05/2019 (không thu đơn vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo lịch của nhà nước);

-  Lệ phí phúc khảo: 200.000/ 1 bài thi;

-  Địa điểm nộp lệ phí: Ban Tài chính Kế toán, phòng 108, tầng 1, nhà hành chính;

-  Địa điểm nộp đơn phúc khảo (có xác nhận đã nộp lệ phí): Ban Quản lý đào tạo, phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để thi sính biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Học viên dự thi (website);

- Ban TC&KT;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (2).

CHỦ TỊCH  

(đã ký) 

 

GIÁM ĐỐC

GS.TS. Nguyễn Thị Lan