HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_________________

Số: 16/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả học bổ sung và học lại

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 1030/KH-HVN ngày 02 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức học bổ sung và học lại “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kết quả bài kiểm tra học bổ sung và học lại của sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo kết quả bài kiểm tra học bổ sung và học lại của sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020 tại đường link.

Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc đề nghị Phòng 104 Nhà hành chính (SĐT: 024.6261.7542) để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:

- Các Khoa quản lý SV;

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn