CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:                  Phan Thị Hải Luyến.................................... Giới tính:         Nữ................

Ngày, tháng, năm sinh:        20/10/1985................ Nơi sinh:           Trấn Yên, Yên Bái........            

Quê quán:                Yên Bái........................................................... Dân tộc:         Kinh..............

Học vị cao nhất: Thạc Sỹ......................... Năm:  2015.................

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp...........

Điện thoại liên hệ:  ............................................. NR: ........................DĐ: 0966 921 048..........

E-mail: pthluyenhua@gmail.com;      phanluyen@vnua.edu.vn

Số CMND:    ..................................  Ngày cấp:     ..................Nơi cấp:........................................

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy...................................................................................................................

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp I...............................................................................

Ngành học: Khoa học cây trồng...................................................................................................            

Nước đào tạo: Việt Nam............................................................. Năm tốt nghiệp: 2008............

Bằng đại học 2: ...........................................................................  Năm tốt nghiệp: .....................

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Môi Trường......................... Năm cấp bằng: 2015......

Nơi đào tạo: Đại học Wageningen, Hà Lan...........................................................................

-         Tiến sĩ chuyên ngành:

.....................................................................................................................................................

-         Tên luận án

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh …………

2. …………………………

3. …………………………

Mức độ sử dụng: Tốt………………….

Mức độ sử dụng: ………………………

Mức độ sử dụng: ………………………

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009-nay

Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp

Giảng viên

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày  18  tháng 09  năm 2015

Xác nhận của cơ quan

Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)