HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 25/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Hội thảo Kết nối giáo dục và Hội chợ giáo dục Ấn Độ

 

Nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực giáo dục, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức Hội thảo Kết nối Giáo dục và Hội chợ Giáo dục Ấn Độ (Networking Seminar and Indian Education Fair)

Thời gian: Ngày 19 – 20/3/2018

Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Đại biểu tham dự: 20 trường đại học hàng đầu Ấn Độ và đại diện các trường/cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Tài liệu chương trình: Gửi kèm theo Thông báo này.

Đăng ký:

- Cán bộ: hội thảo và hội chợ

- Sinh viên: hội chợ.

Liên hệ và đăng ký đại biểu: Ms. Minh Nguyen, Commerce Division, Embassy of India, Hanoi, tel: +84-24-38244990, +84-965664061, Fax: +84-24-38244998, email: ecocom@indembassy.com.vn hoặc  ecocom.india@gmail.com, website: www.indembassy.com.vn.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên đăng ký tham gia.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long