HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 82 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng sau đại học 2021 của ĐH Tsinghua – Trung Quốc

 

Đại học Tsinghua – Trung Quốc thông báo cấp học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2021 đào tạo sau đại học.

Học bổng: bao gồm học phí, sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm y tế và phòng ở tại KTX của Trường.

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Là sinh viên quốc tế;

- Đã tốt nghiệp bậc đại học hoặc cao học nếu dự tuyển bậc đào tạo tiếp sau;

- Có đủ điều kiện sức khỏe;

- Đáp ứng điều kiện về năng lực tiếng Anh/ Trung tùy theo lĩnh vực đào tạo yêu cầu;

- Có thể dự tuyển học bổng hỗ trợ học phí hàng năm.

Các ngành đào tạo cấp học bổng: Advertisements, Science, Mathematics, Communications, Engineering, Economics, Environment, Visual Studies, Health, Humanities, Music, Various. 

Quy trình dự tuyển:

- Đăng ký nhập học: Ứng viên hoàn thành đơn dự tuyển trực tuyến trên website của Trường;

- Đăng ký học bổng: Ứng viên hoàn thành đơn đăng ký học bổng;

- Nộp hồ sơ đăng ký nhập học: Hồ sơ bao gồm 1) High school diploma certificate, 2) School transcripts, 3) Transcripts from prior school (nếu được yêu cầu), 4) Post-secondary transcription, 5) Official survey results, 6) Start/course vitae, 7) Personal statement, 8) Degree certificates, 9) HSK certificate and score report (nếu đăng ký dự tuyển các ngành đào tạo bằng tiếng Trung), 10) 02 academic recommendation letters, 11) Passport’s personal page information (sẽ được yêu cầu).

Thời hạn dự tuyển: Ngày 01/01/2021.

Thông tin chi tiết về chương trình và mẫu hồ sơ dự tuyển: Tsinghua University Scholarships 2021 (https://www.freestudy.com/tsinghua-university-scholarships-2021-in-china/?ref=nk).

Liên hệ giải đáp thông tin và nộp hồ sơ dự tuyển: Graduate Admissions Office, Tsinghua University, Beijing 100084 P. R. China, Email: grad@tsinghua.edu.cn / 86-10-62781380.    

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long