HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 30 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) 2020

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội thông báo cấp học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) 2020 các bậc học.

Các chương trình đào tạo:

·  Đào tạo tiến sĩ: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000471017.pdf

·  Đào tạo đại học: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000471018.pdf

·  Đào tạo cao đẳng: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000471019.pdf

·  Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp:

https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000471020.pdf.

Lịch tuyển sinh dự kiến (có thể thay đổi theo tình hình thực tế):

TT

Thời gian

Nội dung

 

Ngày 23/4/2019

Bắt đầu thông báo tuyển sinh

 

Ngày 29/5/2019 (thứ tư) - Ngày 30/5/2019 (thứ năm)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

 

Cuối tháng 6/2019

Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lịch thi viết

 

Ngày 03/7/2019 (thứ tư)

Thi viết

 

Cuối tháng 7/2019

Thông báo kết quả vòng thi viết và lịch thi vấn đáp

 

Ngày 29/7/2019 (thứ hai), ngày 31/7/2019 (thứ tư), ngày 1/8/2019 (thứ năm)

Thi vấn đáp

 

Cuối tháng 8/2019

Thông báo kết quả thi vấn đáp

 

Tháng 9/2019 - tháng 12/2019

Vòng tuyển chọn tại Nhật Bản

 

Tháng 1/2020 - tháng 2/2020

Thông báo kết quả tuyển chọn cuối cùng

 

Tháng 4/2020

Nhập cảnh Nhật Bản

 

Tháng 10/2020

Nhập cảnh Nhật Bản

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long