HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 07 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng cao học FGLP – ĐHQG Gyeongsang, Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Gyeongsang – Hàn Quốc thông báo cấp học bổng cao học FGLP (Future Global Leaders Project).

Các ngành/chuyên ngành đào tạo: Applied Life Science, Chemistry, Biosystems Engineering, Mechanical and Aerospace Engineering, Materials Engineering and Convergence Technology, Marine Environmental Engineering.

Học bổng:

- Thời gian nhận học bổng: 02 năm học (04 học kỳ)

- Trị giá học bổng: 18 triệu KRW/năm (~ 15.000USD)

Thời hạn dự tuyển: Ứng viên nộp hồ sơ muộn nhất ngày 02/4/2021 qua địa chỉ email: hdkim@gnu.ac.kr.

Thông tin tham khảo dự tuyển: Các tài liệu kèm theo .

Liên hệ giải đáp và nộp hồ sơ dự tuyển: (Mr.) KIM Hoedong, Senior Administrator, Office of International and External Cooperation, Gyeongsang National University, Tel. +82-55-772-0285, Email. hdkim@gnu.ac.kr, 501 Jinju-daero, Jinju, Gyeongnam, Republic of Korea (Zip 52828).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long