BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 


THÔNG BÁO
V/v Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

của NCS Phạm Văn Tính

 

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện Quyết định trên, nghiên cứu sinh Phạm Văn Tính cư trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thuộc diện cách ly trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 14/8/2020 để phòng, chống dịch COVID-19.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo hoãn tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Tính với đề tài: “Chọn tạo giống lúa chịu ngập úng cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng, Mã số: 9 62 01 11.

Lịch bảo vệ của nghiên cứu sinh Phạm Văn Tínhsẽ được thông báo sau.

Xin trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BANQUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng