BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________


THÔNG BÁO
V/v Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

của NCS Nguyễn Hồng Hạnh

 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo hoãn tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Hạnh với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng lúa mới do lai xa giữa hai loài phụ Indica với Japonica”, Chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Mã số: 9 62 01 10.

Lịch bảo vệ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Hạnh sẽ được thông báo sau.

Xin trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng