HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————————

Số: 165/ TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

 

V/v Hoãn khám sức khỏe đợt 1 cho sinh viên Khóa 63 nhập học

 từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

Căn cứ theo thông báo số 57/TB-YT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Trạm y tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ theo Kế hoạch khám sức khỏe của tân sinh viên khóa 63 của Học viện;

Sinh viên khóa 63 nhập học đợt 1 từ ngày 19-23/7/2018 có lịch khám sức khỏe từ ngày 11-13/8/2018. Để chuẩn bị tốt hơn cho buổi khám sức khỏe của sinh viên, Trạm Y tế hoãn lịch khám sức khỏe của tân sinh viên cho đến khi công tác chuẩn bị hoàn tất và đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng của Học viện.

Sau khi có kế hoạch khám sức khỏe mới, Ban Quản lý đào tạo sẽ thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;Trạm Y tế;

- Lưu Ban QLĐT.

P.TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG TỰ